5) Cho nguyên tử X có tổng số hạt trong nguyên tử là 21. Số hạt mang điện gấp đôi số hạt không mang điện. Tìm số hạt cấu tạo nên nguyên tử X 6) Xác đị

Question

5) Cho nguyên tử X có tổng số hạt trong nguyên tử là 21. Số hạt mang điện gấp đôi số hạt không mang điện. Tìm số hạt cấu tạo nên nguyên tử X
6) Xác định cấu tạo hạt (tìm số e, số p, số n) của các nguyên tử sau, biết
a) Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt bằng 10
b) Tổng số hạt cơ bản là 13
c) Tổng số hạt cơ bản là 52, số p lớn hơn 16

in progress 0
Hailey 24 phút 2021-09-16T01:10:41+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T01:12:18+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   5/ Gọi số proton,notron,electron là `p,n,e`

  Ta có: \(\begin{cases} 2p+n=21\\ 2p=2n\end{cases}\)

  `⇔` \(\begin{cases} p=e=7\\ n=7\end{cases}\)

  6/ 

  a) Gọi số proton,notron,electron là `p,n,e`

  `2p+n=10\Leftrightarrow n=10-2p`

  `p\le n\le 1,5p`

  `\Rightarrow p\le 10-2p\le 1,5p`

  `\Leftrightarrow 2,8\le p\le 3,3`

  `\Rightarrow p=e=3`

  `\Rightarrow n=10-2.3=4`

  b) Gọi số proton,notron,electron là `p,n,e`

  `2p+n=13\Leftrightarrow n=13-2p`

  `p\le n\le 1,5p`  

  `\Rightarrow p\le 13-2p\le 1,5p`

  `\Leftrightarrow 3,7\le p\le 4,3`

  `\Rightarrow p=e=4`

  `\Rightarrow n=13-2.4=5`

  c) Gọi số proton,notron,electron là `p,n,e`

  Ta có: \(\begin{cases} 2p+n=52\\ 2p-n=16\end{cases}\)

  `⇔` \(\begin{cases} p=e=17\\ n=18\end{cases}\)

  0
  2021-09-16T01:12:27+00:00

  5. 

  Tổng số hạt là 21.

  $\Rightarrow p+e+n=2p+n=21$             (1)

  Số hạt mang điện gấp đôi hạt n.

  $\Rightarrow 2p=2n$

  $\Leftrightarrow p-n=0$           (2)

  (1)(2)$\Rightarrow p=e=n=7$ 

  6.

  a,

  $2p+n=10\Leftrightarrow n=10-2p$

  $p\le n\le 1,5p$

  $\Rightarrow p\le 10-2p\le 1,5p$

  $\Leftrightarrow 2,8\le p\le 3,3$

  $\Rightarrow p=e=3$

  $\Rightarrow n=10-2.3=4$ 

  b,

  $2p+n=13\Leftrightarrow n=13-2p$

  $p\le n\le 1,5p$

  $\Rightarrow p\le 13-2p\le 1,5p$

  $\Leftrightarrow 3,7\le p\le 4,3$

  $\Rightarrow p=e=4$

  $\Rightarrow n=13-2.4=5$

  c,

  $2p+n=52\Leftrightarrow n=52-2p$

  $p\le n\le 1,5p$

  $\Leftrightarrow p\le 52-2p\le 1,5p$

  $\Leftrightarrow 14,8\le p\le 17,3$

  Mà $p>16\Rightarrow p=e=17$

  $\Rightarrow n=52-2.17=18$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )