5) hãy tính C% của đừng dịch sau? A) 40 gam NaOH trong 200 gam đừng dịch B) hoàn tán 15 gam NaCl vào 85 gam nước 6) hãy tính số mol và khối lượng c

Question

5) hãy tính C% của đừng dịch sau?
A) 40 gam NaOH trong 200 gam đừng dịch
B) hoàn tán 15 gam NaCl vào 85 gam nước
6) hãy tính số mol và khối lượng chất tan có trong ?
A) 1 mol NaCl trong 1500 ml đừng dịch
B) 320 gam CuSO4 trong 400 ml đừng dịch
C) dung dịch thu được khi trộn 2 lít dung dịch NaCl 0,2 với 3 lít dung dịch NaCl 0,3

in progress 0
Eliza 1 giờ 2021-10-09T23:49:24+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T23:50:54+00:00

  \(\begin{array}{l}
  5)\\
  a)\\
  C\% NaOH = \dfrac{{mct}}{{mdd}} \times 100\%  = \dfrac{{40}}{{200}} \times 100 = 20\% \\
  b)\\
  mddNaCl = 15 + 85 = 100g\\
  C\% NaCl = \dfrac{{mct}}{{mdd}} \times 100\%  = \dfrac{{15}}{{100}} \times 100\%  = 15\% \\
  6)\\
  a)\\
  mNaCl = n \times M = 1 \times 58,5 = 58,5g\\
  b)\\
  nCuS{O_4} = \dfrac{m}{M} = \dfrac{{320}}{{160}} = 2\,mol\\
  {C_M}CuS{O_4} = \dfrac{n}{V} = \dfrac{2}{{0,4}} = 5M\\
  c)\\
  nNaCl = 2 \times 0,2 + 3 \times 0,3 = 1,3\,mol\\
  Vdd = 2 + 3 = 5l\\
  {C_M}NaCl = \dfrac{n}{V} = \dfrac{{1,3}}{5} = 0,26M
  \end{array}\)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )