50 điểm Một ấm nhôm có khối lượng 500g đựng 2kg nước ở 20°C a , tính nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi nước b , muốn có nước ở 35°C thì phải đổ vào

Question

50 điểm
Một ấm nhôm có khối lượng 500g đựng 2kg nước ở 20°C
a , tính nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi nước
b , muốn có nước ở 35°C thì phải đổ vào ấm nhôm trên bao nhiêu kilogram nước nguội ở 15°C ?
( Bỏ qua sự trao đổi nhiệt ở môi trường )
Cho nhiệt dung riêng của nhôm là 880J/kg K nhiệt dung riêng của nước là 4200j/kg K.

in progress 0
Rose 5 tháng 2021-07-11T09:01:52+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T09:03:12+00:00

  8.

  Tóm tắt :

  m1 = 500g = 0,5kg

  m2 = 2kg

  t1 = 20*C

  t2 = 100*C

  C1 = 880 J/kg.K

  C2 = 4200 J/kg.K

  a) Q= ?

  b) tcb = 35*C ; t3 = 15*C ; m3 = ?

  Bài làm:

  a ) nhiệt lượng cần thiết để ấm nhôm nóng tới 100*C là :

  Q1= m1.C1.(t2-t1)= 0.5.880.(100-20) =35200 ( J )

  nhiệt lượng cần thiết để nước nóng tới 100*C là :

  Q2 = m2.C2.(t2-t1)= 2.4200.(100-20)=672000 (J)

  Nhiệt lượng cần thiết để đun sôi ấm nước là :

  Q= Q1 + Q2 = 35200 + 67200 = 707200 (J)

  b) áp dụng phương trình cân bằng nhiệt
                Qtỏa        =        Qthu

  m2.C2.(t2-tcb)       = m3.C2.(tcb-t3)

  m2. (t2 –  tcb )  = m3. ( tcb – t3 )

  2 .   65           =  m3  . 20 

  130              = m3 . 20

  => m3 = 130/20 = 6,5 (kg)

  Vậy phải pha thêm 6,5 kg nước ở 15*C vào lượng nước vừa đun sôi ở trên để có nước ở 40*C

  0
  2021-07-11T09:03:49+00:00

  Đáp án:

   a. Nhiệt lượng cần thiết để đun sôi nước là: 

    $Q_{thu} = (m_n.c_n + m_ac_a).Delta t_1 = (0,5.880 + 2.4200).(100 – 20) = 707200 (J)$ 

  b. Nhiệt lượng mà ấm nhôm và nước trong ấm toả ra: 

  $Q_{toả} = (0,5.880 + 2.4200)(100 – 35) = 574600 (J)$ 

  Gọi khối lượng nước ở $15^0C$ đổ vào là $m(kg)$ 

  Nhiệt lượng mà nước ở $15^0C$ thu vào là: 

   $Q_{thu} ‘ = m.c.\Delta t_2 = m.4200(35 – 15) = 84000m$ 

  Phương trình cân bằng nhiệt $Q_{toả} = Q_{thu}$ 

  $\to 84000m = 574600 \Leftrightarrow m \approx 6,84 (kg)$

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )