6- 5 1/3 +3 1/3 7/12 – 3 1/5+1 5/12+ 4 1/5

Question

6- 5 1/3 +3 1/3
7/12 – 3 1/5+1 5/12+ 4 1/5

in progress 0
Samantha 2 tháng 2021-07-19T10:53:47+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T10:55:11+00:00

  Đáp án:

  `a)2 2/3.`

  `b)3.`

  Giải thích các bước giải:

  `a)6-5 1/3+3 1/3.`

  `=18/3-16/3+10/3.`

  `=(18-16+10)/3.`

  `=8/3.`

  `=2 2/3.`

  `b)7/12-3 1/5+1 5/12+4 1/5.`

  `=7/12-16/5+17/12+21/5.`

  `=(7/12+17/12)+(-16/5+21/5).`

  `=(7+17)/12+(-16+21)/5.`

  `=24/12+5/5.`

  `=2+1.`

  `=3.`

  0
  2021-07-19T10:55:31+00:00

  `\text{Đáp án:}`

  `a)` $\dfrac{8}{3}$

  `b)` `3`

  `\text{Giải thích các bước giải:}`

  `a)` `6` – `5`$\dfrac{1}{3}$ + `3`$\dfrac{1}{3}$

  = $\dfrac{18}{3}$ – $\dfrac{16}{3}$ + $\dfrac{10}{3}$

  = $\dfrac{8}{3}$

  `b)` $\dfrac{7}{12}$ – `3`$\dfrac{1}{5}$ + `1`$\dfrac{5}{2}$ + `4`$\dfrac{1}{5}$

  = $\dfrac{7}{12}$ – $\dfrac{16}{5}$ + $\dfrac{17}{12}$ + $\dfrac{21}{5}$

  =  $\dfrac{7}{12}$ + $\dfrac{-16}{5}$ + $\dfrac{17}{12}$ + $\dfrac{21}{5}$

  = `(`$\dfrac{7}{12}$ + $\dfrac{17}{12}$`)` + `(`$\dfrac{-16}{5}$ + $\dfrac{21}{5}$`)`

  = $\dfrac{24}{12}$ + $\dfrac{5}{5}$

  = `2` +`1`

  = `3`

  `\text{#Chúc bạn học tốt!}`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )