(x+6) mũ 3 và (x-2/3) mũ 3 giải giúp hộ mình 2 bài này với ạ

Question

(x+6) mũ 3 và (x-2/3) mũ 3 giải giúp hộ mình 2 bài này với ạ

in progress 0
Melody 2 tháng 2021-10-08T16:57:37+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T16:59:05+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  `(x+6)^3=x^3 + 3 . x^2 . 6 + 3 . x . 6^2 + 6^3`

  `= x^3 + 18x^2 + 108x + 216`

  $\\$

  `(x-2/3)^3 = x^3 – 3 . x^2 . 2/3 + 3 . x . (2/3)^2 – (2/3)^3`

  `= x^3 – 2x^2 + 4/3 x – 8/27`

  0
  2021-10-08T16:59:06+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  Công thức:

  (A+B)³=A³+3A²B+3AB²+B³

  (A-B)³=A³-3A²B+3AB²-B³

  (x+6)³= x³+3x²×6+3x×6²+6³

           =x³+18x²+108x²+216

  (x-2/3)³=x³-2x²+4/3x-8/27

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )