(X-7/18).18/29= -12/29 , X/7=6/-21 , |2x-1|=(-4) mũ 2

Question

(X-7/18).18/29= -12/29 , X/7=6/-21 , |2x-1|=(-4) mũ 2

in progress 0
Katherine 3 tháng 2021-09-02T23:55:16+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T23:56:23+00:00

  Đáp án:

   —

  Giải thích các bước giải:

   ( x – `7/18`) . `18/29` = `-12/29`

  => x – `7/18` = `-12/29` : `18/29`

  => x – `7/18` = `-12/18`

  => x= `(-12+7)/18`

  => x= `-5/18`

   `x/7`=`6/-21`

  => x . 2 = 6

  => x= 3

   / 2x-1 / =`(-4)^2`

  => 2x-1=16 hoặc 2x-1=-16

  => x = ko     hoặc x=0

  0
  2021-09-02T23:56:36+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  +)

  `(x-7/18) . 18/29=-12/29 `

  `to x-7/18 = -12/29 : 18/29`

  `to x-7/18 = -2/3`

  `to x = -2/3+7/18`

  `to x = -5/18`

  Vậy `x=-5/18`

  +)

  `x/7=6/(-21)`

  `to x/7=-2/7`

  `to x=-2`

  Vậy `x=-2`

  +)

  `|2x-1|=(-4)^2`

  `to |2x-1|=16`

  `to` \(\left[ \begin{array}{l}2x-1=16\\2x-1=-16\end{array} \right.\) `to` \(\left[ \begin{array}{l}2x=17\\2x=-15\end{array} \right.\) `to`\(\left[ \begin{array}{l}x=\dfrac{17}{2}\\x=-\dfrac{15}{2}\end{array} \right.\) 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )