-7+/x-4/=-3 x-{57-[42+(-23-x)]}=13-{47+[25-(32-x)]}

Question

-7+/x-4/=-3
x-{57-[42+(-23-x)]}=13-{47+[25-(32-x)]}

in progress 0
Alexandra 4 tuần 2021-11-12T02:21:03+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T02:22:45+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `-7+|x-4|=-3`
  `->|x-4|=-3+7`
  `->|x-4|=4`
  `->` \(\left[ \begin{array}{l}x-4=4\\x-4=-4\end{array} \right.\) 
  `->` \(\left[ \begin{array}{l}x=4+4\\x=-4+4\end{array} \right.\) 
  `->` \(\left[ \begin{array}{l}x=8\\x=0\end{array} \right.\)

  `x-{57-[42+(-23-x)]}=13-{47+[25-(32-x)]}`
  `->x-[57-(42-23-x)]=13-[47+(25-32+x)]`
  `->x-(57-42+23+x)=13-(47+25-32+x)`
  `->x-57+42-23-x=13-47-25+32-x`
  `->x-x+x=13-47-25+32+57-42+23`
  `->x=11`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )