7x + 4y =18 3x – 4y = 2 phương pháp thế

Question

7x + 4y =18
3x – 4y = 2
phương pháp thế

in progress 0
Katherine 3 giờ 2021-09-26T15:53:36+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-26T15:54:46+00:00

  3x – 4y = 2

  ⇔4y=3x-2

  7x + 4y =18

  ⇔7x+(3x-2)=18(vì 4y=3x-2)

  ⇔7x+3x-2=18

  ⇔10x=18+2

  ⇔10x=20

  ⇔x=20:10

  ⇔x=2.

  Ta có:7x+4y=18

        ⇔7.2+4y=18(vì x=2)

        ⇔14+4y=18

        ⇔4y=18-14

        ⇔4y=4

        ⇔y=4:4

        ⇔y=1.

  Vậy x=2;y=1.

   

  0
  2021-09-26T15:55:17+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   y= (18-7x)/4

  3x-4(18-7x)/4=2

  ⇔  y= (18-7x)/4

         12x-4(18-7x)=8

  ⇔y=(18-7x)/4

    12x-72+28x-8=0

  ⇔y=(18-7x)/4

      40x-80=0

  ⇔y=(18-7x)/4

        40x=80

  ⇔y=(18-7x)/4

      x=2

  ⇔y=(18-7.2)/4

   x=2

  ⇔y=1

      x=2

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )