7. Một cửa hàng trong tuần lễ khai trương đã hạ giá 25% giá định bán đối với mọi thứ hàng hóa nhưng cửa hàng đó vẫn lãi được 2% so với giá mua mỗi loạ

Question

7. Một cửa hàng trong tuần lễ khai trương đã hạ giá 25% giá định bán đối với mọi thứ hàng hóa nhưng cửa hàng đó vẫn lãi được 2% so với giá mua mỗi loại hàng hóa. Hỏi nếu không hạ giá thì cửa hàng đó lãi được bao nhiêu %?
A. 36%
B. 30%
C. 27%
D. 23%

in progress 0
Sarah 3 tháng 2021-09-11T08:25:46+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T08:27:10+00:00

  Đáp án:

  $\text{Giá bán ngày khai trương so với giá định bán là :}$

  $\text{100% = 25% = 75% (giá định bán)}$

  $\text{Giá bán ngày khai chương so với giá mua mỗi loại là :}$

  $\text{100% + 2% =102% (giá mua)}$

  $\text{ Như vậy 75% giá định bán = 102% giá mua}$

  $\text{102 : 75 x 100 = 136 (%)}$

  $\text{ Nếu không hạ giá thì cửa hàng đó lãi được số phần trăm là : }$

  $\text{136% – 100% = 36% (%)}$

  $\text{Đáp số : 36%}$

  Giải thích các bước giải:

   Chọn: A

  0
  2021-09-11T08:27:36+00:00

  Đáp án:

  Vậy nếu không hạ giá thì cửa hàng đó lãi được số phần trăm là : 36%

  ->khoanh A

  Giải thích các bước giải:

  Giá bán ngày khai trương so với giá định bán là

  (giá định bán)

  Giá bán ngày khai chương so với giá mua mỗi loại là

  Như vậy  giá định bán =  giá mua 

  Nếu không hạ giá thì cửa hàng đó lãi được số phần trăm là :

  Vậy nếu không hạ giá thì cửa hàng đó lãi được số phần trăm là : 36%

  ->khoanh A

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )