`8/7`.x=`29/9`:`29/56` `1/5`:x=`1/5`+`1/7` `2/5`+`3/4`:x=`-1/2` `1/2`x+`3/5`x=`-2/3`

Question

`8/7`.x=`29/9`:`29/56`
`1/5`:x=`1/5`+`1/7`
`2/5`+`3/4`:x=`-1/2`
`1/2`x+`3/5`x=`-2/3`

in progress 0
Hadley 2 tuần 2021-08-31T14:01:18+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T14:02:21+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  `a)`

  `8/7x=29/9:29/56`

  `=>8/7x=56/9`

  `=>x=8/7:56/9`

  `=>x=9/49`

  Vậy `x=9/49`

  `b)`

  `1/5:x=1/5+1/7`

  `=>1/5:x=12/35`

  `=>x=1/5:12/35`

  `=>x=7/12`

  Vậy `x=7/12`

  `c)`

  `2/5+3/4:x=-1/2`

  `=>3/4:x=-1/2-2/5`

  `=>3/4:x=-9/10`

  `=>x=3/4:-9/10`

  `=>x=-5/6`

  Vậy `x=-5/6`

  `d)`

  `1/2x+3/5x=-2/3`

  `=>11/10x=-2/3`

  `=>x=-2/3:11/10`

  `=>x=-20/33`

  Vậy `x=-20/33`

  0
  2021-08-31T14:02:47+00:00

  *Lời giải :

  8/7 . x = 29/9 : 29/56

  -> 8/7 . x = 56/9

  -> x = 56/9 : 8/7

  -> x = 49/9

  Vậy x = 49/9

  1/5 : x = 1/5 + 1/7

  -> 1/5 : x = 12/35

  -> x = 1/5 : 12/35

  -> x =7/12

  Vậy x = 7/12

  2/5 + 3/4 : x = -1/2

  -> 3/4 : x = -1/2 – 2/5

  -> 3/4 : x= -9/10

  -> x = 3/4 : -9/10

  -> x = -5/6

  Vậy x = -5/6

  1/2x + 3/5x = -2/3

  -> (1/2 + 3/5)x = -2/3

  -> 11/10x = -2/3

  -> x = -2/3 : 11/10

  -> x = -20/33

  Vậy x = -20/33

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )