8 Hậu quả tiêu cực của cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật ‎ thế kỉ XX là A. nguyên nhân của nạn khủng bố, gây nên tình trạng căng t

Question

8
Hậu quả tiêu cực của cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật
‎ thế kỉ XX là

A.
nguyên nhân của nạn khủng bố, gây nên tình trạng căng thẳng.
B.
chế tạo vũ khí hiện đại, đẩy nhân loại đến trước nguy cơ chiến tranh mới.
C.
chế tạo ra vũ khí hủy diệt, tình trạng ô nhiễm môi trường, những tai nạn lao động và giao thông, nhiều loại bệnh tật mới…
D.
nguy cơ mất ổn định xã hội, khơi sâu khoảng cách giàu nghèo.
9
Một trong những bài học kinh nghiệm mà Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng trong công cuộc đổi mới đất nước là

A.
phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.
B.
nâng cao năng lực tổ chức, tư tưởng của Đảng.
C.
tôn trọng quy luật phát triển khách quan của lịch sử.
D.
kết hợp với sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong điều kiện mới.
10
Tham dự Hội nghị Ianta (2-1945) gồm nguyên thủ đại diện cho các quốc gia nào?

A.
Anh, Pháp, Mĩ.
B.
Liên Xô, Mĩ, Pháp.
C.
Liên Xô, Mĩ, Anh.
D.
Anh, Pháp, Liên Xô.
11
Để chuyển sang đánh lâu dài với quân và dân ta, Pháp chủ trương

A.
dựa vào nguồn viện trợ của Mĩ do ngân sách chiến tranh của Pháp quá hạn hẹp.
B.
thực hiện chính sách “dùng người Việt trị người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”.
C.
tăng cường vơ vét của cải, bóc lột nhân dân vùng tạm chiếm để giải quyết khó khăn tài chính.
D.
điều thêm quân Pháp và nhanh chóng xây dựng quân đội tay sai tại Việt Nam.

in progress 0
Valentina 3 tuần 2021-07-10T11:56:48+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T11:58:00+00:00

  8 Hậu quả tiêu cực của cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật ‎ thế kỉ XX là

  C. chế tạo ra vũ khí hủy diệt, tình trạng ô nhiễm môi trường, những tai nạn lao động và giao thông, nhiều loại bệnh tật mới… 

  9 Một trong những bài học kinh nghiệm mà Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng trong công cuộc đổi mới đất nước là

  A. phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

  10 Tham dự Hội nghị Ianta (2-1945) gồm nguyên thủ đại diện cho các quốc gia nào?

  C. Liên Xô, Mĩ, Anh.

  11 Để chuyển sang đánh lâu dài với quân và dân ta, Pháp chủ trương 

  B. thực hiện chính sách “dùng người Việt trị người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”. 

  0
  2021-07-10T11:58:13+00:00

  8. C. chế tạo ra vũ khí hủy diệt, tình trạng ô nhiễm môi trường, những tai nạn lao động và giao thông, nhiều loại bệnh tật mới…

  9. A. nguyên nhân của nạn khủng bố, gây nên tình trạng căng thẳng.

  10. C. Liên Xô, Mĩ, Anh.

  11. B. thực hiện chính sách “dùng người Việt trị người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )