9B. Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài là a (m) chiều rộng ngắn hơn chiều dài 8m, người ta đào một cái áo hình vuông có cạnh bằng b (m) (b < a -

Question

9B. Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài là a (m) chiều rộng ngắn hơn chiều dài 8m, người ta đào một cái áo hình vuông có cạnh bằng b (m) (b < a - 8). Tính diện tích còn lại của khu vườn biết a = 50 m; b = 10m

in progress 0
Abigail 1 năm 2021-10-12T07:43:03+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T07:44:19+00:00

  Chiều dài là 50m.

  Cái ao hình vuông là 10m.

  Chiều rộng khu vườn hình chữ nhật là:

  50 – 8 = 42 (m)

  Diện tích khu vườn hình chữ nhật là:

  50 . 42 = 2100 (m²)

  Diện tích cái ao hình vuông là:

  10 . 10 = 100 (m²)

  Diện tích còn lại của khu vườn là:

  2100 – 100 = 2000 (m²)

  Đáp số: 2100 m²

  0
  2021-10-12T07:44:27+00:00

  Diện tích cái ao là:

  10.10=100(m^2)

  chiều rộng khu vườn hcn đó là:

  50-8=42(m)

  Diện tích khu vườn hcn là

  50.42=2100(m^2)

  diện tích còn lại của khu vườn là

  2100-100=2000(m^2)

  XIN CTLHN VÀ 5 * NHA

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )