a/1/2x+3/5x=-33/25 c/(2/3x-4/9)(1/2+(-3/7):x)=0 b/x+5/2005+(x+6/2004)+(x=7/2003)=-3

Question

a/1/2x+3/5x=-33/25 c/(2/3x-4/9)(1/2+(-3/7):x)=0
b/x+5/2005+(x+6/2004)+(x=7/2003)=-3

in progress 0
Hadley 2 ngày 2021-09-07T10:17:25+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:19:18+00:00

  Đáp án:dưới nha

   

  Giải thích các bước giải:

  a) 1/2x+3/5x= -33/25

  x(1/2+3/5)= -33/25

  x11/10= -33/25

  x=-6/5

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )