A 1/2+3/8+-4/3 B -5+3x-4×2 C (-6+8)+(4-5)x3 Giúp mìn vứi

Question

A 1/2+3/8+-4/3
B -5+3x-4×2
C (-6+8)+(4-5)x3
Giúp mìn vứi

in progress 0
Serenity 3 tháng 2021-09-20T18:31:32+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T18:32:43+00:00

  Đáp án:a) 1/2+3/8+-4/3=-11/24

  B)-5+3×-4×2=-29

  C)(-6+8)+(4-5)×3=-1

  Nhớ vote 5 sao

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-20T18:33:18+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  ↓↓↓

   A=$\frac{1}{2}$ +$\frac{3}{8}$ + (- $\frac{4}{3}$)

     =$\frac{1}{2}$ +$\frac{3}{8}$- $\frac{4}{3}$

     =$\frac{7}{8}$ – $\frac{4}{3}$

     =$\frac{-11}{24}$ 

  B=-5+3 x-4 x 2

    = -5+(-12)x2

    = -5 + (-24)

    =  -29

  C=(-6+8)+(4-5) x 3

    =2+(-1) x 3

    =2 +(-3)

     =(-1)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )