A=½ +1/3+ ¼+1/5+1/6 +1/7 +……+1/2007 Tì A

Question

A=½ +1/3+ ¼+1/5+1/6 +1/7 +……+1/2007
Tì A

in progress 0
Kylie 1 năm 2021-10-01T03:11:37+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T03:12:48+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   ` A = 1 / 2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 + 1/6 + 1/7 + … + 1/2007 `

  `A =  ( 1 / 2 + 1/ 2 ) : ( 1 / 2 + 1/3 + 1/4 + …. + 1/2007 ) `

  `A = 1: ( 1 / 2 + 1/3 + 1/4 + …. + 1/2007 ) ` 

  `A = 2  + 3 + 4 + … + 2007 `

  ` A = ( 2007 – 2 ) : 1  + 1 ` ( Với : 1 là khoảng cách của ` 2 + 3 + 4 + … + 2007)`

  `A = 2006 `

  `A  =(  2007 + 2) . 2006 : 2 = 2015027`

  Vậy `A = 2015027`

  0
  2021-10-01T03:13:04+00:00

  Đáp án:

   2015027

  Giải thích các bước giải:

  A =`1/2` + `1/3` + `1/4` + `1/5` + `1/6` + `1/7` + …… + `1/2007`

  Đặt A = `1/2` + `1/3` + `1/4` + ….. + `1/2007`

  `1/A` = 1 : ( `1/2` + `1/3` + `1/4` + ….. + `1/2007` )

  `1/A` = 2 + 3 + 4 + …… + 2007

  Từ 2 + 3 + 4 + ……. + 2007 

  Có : ( 2007 – 2 ) : 1 + 1 = 2006 ( số hạng )

  Tổng : ( 2007 + 2 ) x 1000 : 2 = 2015027

  => A = 2015027

  Mik xin hay nhất ạ !

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )