a) (x-1/3)(2x+4)=0 b) (x-2/5)^2=9/25 c) (x-1/2)(2x+3)<0 d) 5/x-1<0 e) x+2/x-3>1

Question

a) (x-1/3)(2x+4)=0
b) (x-2/5)^2=9/25
c) (x-1/2)(2x+3)<0 d) 5/x-1<0 e) x+2/x-3>1

in progress 0
Ariana 1 tháng 2021-08-07T20:21:52+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T20:23:18+00:00

  a,(x-$\frac{1}{3}$)(2x+4)=0

  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=\frac{1}{3}\\x=-2\end{array} \right.\) 

  b,Xét x-2/5=3/5

  x=1

  Xét x-2/5=-3/5

  x=-1/5

  c,Có 2x+3>x-1/2

  ⇒x-1/2<0

  ⇒x<1/2

  d,5/x-1<0

  ⇔5/x<1

  ⇔5<x

  e,x+2/x-3>1

  ⇔x-3+5/x-3>1

  ⇔1+5/x-3>1

  ⇔5/x-3>0

  ⇔x-3>0

  ⇔x>3

  Nocopy

  Xin câu trả lời hay nhất

  Đúng 100%

  Chúc bạn học tốt

   

  0
  2021-08-07T20:23:45+00:00

  $a$) `(x-1/3)(2x+4)=0`

  `⇒` \(\left[ \begin{array}{l}x=\dfrac{1}{3}\\x = -2\end{array} \right.\) 

    Vậy $x$ $∈$ `{1/3;-2}`

  $b$) `(x-2/5)^2=9/25`

  `⇔ (x-2/5)^2 = (± 3/5)^2`

  `⇔ x – 2/5 = ± 3/5`

  `⇒` \(\left[ \begin{array}{l}x=1\\x=-\dfrac{1}{5}\end{array} \right.\) 

   Vậy $x$ $∈$ `{1;-1/5}`

  $c$) `(x-1/2)(2x+3)<0`

  `⇒ x-1/2;2x+3` khác dấu

  $TH1$. $\left\{\begin{matrix}x-1 > 0 & \\ 2x+ 3 < 0& \end{matrix}\right.$ $⇒$ $KTM$

  $TH2$. $\left\{\begin{matrix}x-1 < 0 & \\ 2x+ 3 > 0& \end{matrix}\right.$ $⇒$ `-3/2 < x < 1`

   Vậy `-3/2 < x < 1`

  $d$) `5/{x-1} < 0`

  `⇒ x-1 < 0`

  `⇒ x < 1`

    Vậy `x<1`

  $e$) `{x+2}/{x-3} > 1`

  `⇔ {x-3+5}/{x-3} > 1`

  `⇔ 1 + 5/{x-3} > 1`

  `⇒ 5/{x-3} > 0`

  `⇔ x -3 > 0`

  `⇔ x > 3`

    Vậy `x>3`.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )