a)√x+1=4 b) √x+5=25 c) √9x ²=2x+1 d) √x ²+6x+9=3x-1 e) √1-4x²+4x ²=5 f) √x-5=3 g) √x-10=2 h) √2x-1= √5 i) √4-5x=12

Question

a)√x+1=4
b) √x+5=25
c) √9x ²=2x+1
d) √x ²+6x+9=3x-1
e) √1-4x²+4x ²=5
f) √x-5=3
g) √x-10=2
h) √2x-1= √5
i) √4-5x=12

in progress 0
Adalyn 3 tháng 2021-09-09T10:44:43+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T10:46:09+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a. √x + 1 = 4

  ⇔ √x = 4 – 1 = 3

  ⇔ √x = 3

  ⇔ x = 9

   b. √x + 5 = 25

  ⇔ √x = 25 – 5

  ⇔ √x = 20

  ⇔ x = 400

   f. √x – 5 = 3

  ⇔ √x = 3 + 5

  ⇔ √x = 8

  ⇔ x = 64

  g.  √x – 10 = 2

  ⇔ √x = 2 + 10

  ⇔ √x = 12

  ⇔ x = 144

  Mấy câu còn lai mình ko biết↑·Ф·↓

  0
  2021-09-09T10:46:38+00:00

  Đáp án:

   Câu f,g,h,i bn lm tg tự câu a,b nha

  Giải thích các bước giải:

   A)$\sqrt[]{x+1}$ =4(dk x$\geq$ -1)
  $<=>  x+1=4²$
  $<=> x=16-1=15$(tmđk)

  B)$\sqrt[]{x+5}=25$(đk x$\geq$ -5)
  $<=> x+5=25²$
  $<=> x= 625-5=620$(tmdk)

  C)$\sqrt[]{9x²}=2x+1$(ko cầnđk)
  $<=> 9x²=(2x+1)²$
  $<=> 9x²=4x²+4x+1$
  $<=> 5x²-4x-1=0$
  $<=> (x-1).(5x+1)=0$
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x=1\\x=-1/5\end{array} \right.\) 

  D)$\sqrt[]{x²+6x+9}=3x-1$(Đkx$\geq -3)
        $<=> x²+6x+9=9x²-6x+1$
         $<=> 8x²-12x -8=0$
       $<=>(x-2).(2x+1)=0$
       $<=>\(\left[ \begin{array}      {l}x=2\\x=-1/2\end{array} \right.\)(tmđk)

  E)$\sqrt[]{1-4x²+4x²}=5$
  $<=>\sqrt[]{1}=5$(vô lí)
  $=> Pt vô nghiệm $

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )