a) 142 – 11 mũ 2x+1 : 11 = 21 b) 4 mũ 2x+1 – 14.4 = 8 c) 3 mũ x – 1 + 2.3 mũ x = 7 d) 3 mũ x + 4 mũ x = 7

Question

a) 142 – 11 mũ 2x+1 : 11 = 21 b) 4 mũ 2x+1 – 14.4 = 8 c) 3 mũ x – 1 + 2.3 mũ x = 7
d) 3 mũ x + 4 mũ x = 7

in progress 0
Ximena 4 tuần 2021-07-11T00:52:49+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T00:54:27+00:00

  Giải thích các bước giải:

   $a)142-11^{2x+1}:11=21$

  $⇔142-11^{2x+1}:11^1=21$

  $⇔11^{2x+1-1}=142-21$

  $⇔11^{2x}=121$

  $⇔11^{2x}=11^2$

  $⇔2x=2$

  $⇔x=1$

  $\text{Vậy $x=1$}$

  $b) 4^{2x+1}-14.4=8$

  $⇔4^{2x+1}-56=8$

  $⇔4^{2x+1}=64$

  $⇔4^{2x+1}=4^4$

  $⇔2x+1=4$

  $⇔2x=3$

  $⇔x=\dfrac{3}{2}$

  $\text{Vậy $x=\dfrac{3}{2}$}$

  $c)3^x-1+2.3^x=7$

  $⇔3×3^x-1=7$

  $⇔3^{x+1}-1=7$

  $⇔3^{x+1}=8$

  $⇔3^{x+1}≈3^{1,9}$

  $⇔x+1≈1,9$

  $⇔x≈0,9$

  $\text{Vậy $x≈0,9$}$

  $d)3^x+4^x=7$

  $⇔3^x+4^x=3+4$

  $⇒x=1$

  $\text{Vậy $x=1$}$

  Học tốt!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )