a , (2x-15) ^5=(2x-15) ^2 b,(2+x) +(4+x) +(6+x) +……+(52+x)=780 x thuộc N nhé

Question

a , (2x-15) ^5=(2x-15) ^2
b,(2+x) +(4+x) +(6+x) +……+(52+x)=780
x thuộc N nhé

in progress 0
Maya 1 tháng 2021-08-07T19:01:17+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T19:02:33+00:00

  `text{Đáp án:}`

  `a)` `text{ Vậy x∈{8;7}}`

  `b)` `text{ Vậy x∈{3}}`

  `text{Giải thích các bước giải:}`

  `a )` 
  `(2x-15) ^5=(2x-15) ^3`
  `=>(2x-15)^5-(2x-15)^3=0`
  `=>(2x-15)^2.(2x-15)^3-(2x-15)^3=0`
  `=>(2x-15)^2.(2x-15)^3-(2x-15)^3. 1=0`
  `=>(2x-15)^3.[(2x-15)^2-1]=0`
  `=>`\(\left[ \begin{array}{l}(2x-15)^3=0\\(2x-15)^2-1=0\end{array} \right.\) 
  `=>`\(\left[ \begin{array}{l}(2x-15)^3=0^3\\(2x-15)^2=0+1\end{array} \right.\) 
  `=>`\(\left[ \begin{array}{l}(2x-15)^3=0^3\\(2x-15)^2=1^2\\(2x-15)^2=(-1)^2\end{array} \right.\) 
  `=>`\(\left[ \begin{array}{l}2x-15=0\\2x-15=1\\ 2x-15=-1 \end{array} \right.\)
  `=>`\(\left[ \begin{array}{l}2x=0+15\\2x=1+15\\2x=-1+15\end{array} \right.\) 
  `=>`\(\left[ \begin{array}{l}2x=15\\2x=16\\2x=14\end{array} \right.\) 
  `=>`\(\left[ \begin{array}{l}x=15:2\\x=16:2\\x=14:2\end{array} \right.\) 
  `=>`\(\left[ \begin{array}{l}x=\frac{15}{2} \\x=8\\x=7\end{array} \right.\) 

  `text{ Vì x là số tự nhiên nên => x∈{8;7}}`

  `text{ Vậy x∈{8;7}}`

  `b)`
  `(2+x) +(4+x) +(6+x) +……+(52+x)=780`
  `=>2+x+4+x+6+x+…+52+x=780`
  `=>(x+x+x+…+x)+(2+4+6+…+52)=780`
  `text{ Số số hạng của dãy 2+4+6+…+52 là:}`
  `(52-2):2+1=26(Số)`
  `=>26x+[(52+2).26:2]=780`
  `=>26x+702=780`
  `=>26x=780-702`
  `=>26x=78`
  `=>x=78:26`
  `=>x=3`
  `text{ Vậy x∈{3}}`

   

  0
  2021-08-07T19:03:15+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a ) (2x-15) ^5=(2x-15) ^3

  =>(2x-15)^5-(2x-15)^3=0

  =>(2x-15)^3.(2x-15)^2-(2x-15)^3=0

  =>(2x-15)^3.[(2x-15)^2-1]=0

  =>(2x-15)^3=0

  hoặc(2x-15)^2-1=0

  =>2x-15=0

  hoặc (2x-15)^2=1

  =>2x=15

  hoặc 2x-15=1 hoặc 2x-15=-1

  =>x=15:2

  hoặc 2x=16 hoặc 2x=14

  =>x=15/2 hoặc x=8 hoặc x=7

  vậy x∈{8;7}

  b,(2+x) +(4+x) +(6+x) +……+(52+x)=780

  =>2+x+4+x+6+x+…+52+x=780

  =>(x+x+…+x)+(2+4+…+52)=780

  =>26x+702=780

  =>26x=78

  =>x=3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )