A = 2 + 2 ² + 2 ³ + … + 2 $2^{100}$ Chứng minh chia hết cho 30 Ai xong tước sẽ cs ctlhn nah

Question

A = 2 + 2 ² + 2 ³ + … + 2 $2^{100}$
Chứng minh chia hết cho 30
Ai xong tước sẽ cs ctlhn nah

in progress 0
Rose 30 phút 2021-10-09T19:58:47+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T19:59:50+00:00

  `A=2+2^2+2^3+…+2^100`

  `A=(2+2^2+2^3+2^4)+(2^5+2^6+2^7+2^8)+…+(2^97+2^98+2^99+2^100)`

  `A=30+2^4(2+2^2+2^3+2^4)+…+2^96(2+2^2+2^3+2^4)`

  `A=30+2^4 .30+2^8 .30+…+2^96 .30`

  `A=30(1+2^4+2^8+…+2^96)`

  `=>A`$\vdots$`30`

   

  0
  2021-10-09T19:59:54+00:00

    A = 2 + 2 ² + 2 ³ + … + $2^{100}$ 

        = ( 2 + 2 ² + 2 ³+ $2^{4}$ ) + … + ( + $2^{97}$ +  $2^{98}$ + $2^{99}$ + $2^{100}$ 

        = 2 .  ( 2 + 2 ² + 2 ³+ $2^{4}$ ) + … + $2^{97}$ . ( 2 + 2 ² + 2 ³+ $2^{4}$ )

        =  2 . 30           + . . . + $2^{97}$ . 30 

        = 30 + ( 2 + . . . + $2^{97}$ )

         Vây A chia hết cho 30 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )