A, 2^2.5+(149-7^2) B, 24.67+24.33 C, 136.8-36.2^3 D, |-2010|+|5| E,5.(x+3)=515 F, 34x chia hết cho 3 và 5 G, 2.|x-5|=8

Question

A, 2^2.5+(149-7^2)
B, 24.67+24.33
C, 136.8-36.2^3
D, |-2010|+|5|
E,5.(x+3)=515
F, 34x chia hết cho 3 và 5
G, 2.|x-5|=8

in progress 0
Madelyn 1 năm 2021-07-16T17:28:05+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T17:29:47+00:00

  A, 2^2.5+(149-7^2)

  = 4.5 +(149-49)

  = 20 + 100

  = 120

  B, 24.67+24.33

  = 24.( 67 + 33)

  = 24. 100

  = 2400

  C,136.8-36.2^3

  = 136.8 – 36.8

  = 8. ( 136 – 36)

  = 8. 100

  = 800

  D, |-2010|+|5|

  = 2010 + 5 

  = 2015

  E,5.(x+3)=515

  (x+3) = 515 : 5

  (x+3) = 103

  x = 103 – 3

  x = 100

  Vậy : x = 100

  F, Xét 34x chia hết cho 3

  Để 1 số chia hết cho 3 thì tổng các chữ số của nó phải chia hết cho 3

  Ta có : 3 + 4 = 7 

  => x có thể bằng 2;5;8;11 (1)

  Xét 34x chia hết cho 5

  Để 1 số chia hết cho 5 thì tận cùng của số đấy phải là 0 hoặc 5

  => x = 0 hoặc x = 5   (2)

  Từ (1) và (2) suy ra : x = 5

  Vậy : x = 5

  G, 2.|x-5|=8

  |x-5| = 8 : 2

  |x-5| = 4

  Suy ra : x – 5 = 4 hoặc x – 5 = -4

               x= 4 + 5           x = -4 + 5 

               x = 9                 x = 1

  Vậy : x = 9 ; x =1

  0
  2021-07-16T17:29:54+00:00

  a, 2².5+(149-7²)

  =4.5+(149-49)

  =20+100

  =120

  b, 24.67+24.33

  =24.(67+33)

  =24.100

  =2400

  c, 136.8-36.2³

  =136.8-36.8

  =8.(136-36)

  =8.100

  =800

  d, |-2010|+(5|

  =2010+5

  =2015

  e, 5(x+3)=515

  ⇒x+3=103

  ⇒x=100

  f, 34x$\vdots$3 và 5

  ⇒x là: 0 hoặc 5

  Xét: x=0, ta có: 3+4+0=7 không chia hết cho 3 (loại)

  Xét x=5, ta có: 3+4+5=12 $\vdots$3 (thỏa mãn)

  Vậy x=5

  g, 2.|x-5|=8

  ⇒|x-5|=4

  ⇒\(\left[ \begin{array}{l}x-5=4\\x-5=-4\end{array} \right.\) =>\(\left[ \begin{array}{l}x=9\\x=1\end{array} \right.\) 

  Vậy x=9 hoặc x=1

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )