A=(2+/3).(/6-/2).(/2-/3) gạch là căn bặc ạ số 2 cuối cùng căn bặc dài tới số 3

Question

A=(2+/3).(/6-/2).(/2-/3) gạch là căn bặc ạ số 2 cuối cùng căn bặc
dài tới số 3

in progress 0
Bella 20 phút 2021-09-07T07:41:22+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T07:42:27+00:00

  Đáp án: 2

  Giải thích các bước giải:

  \((2+\sqrt{3}).(\sqrt{6}-\sqrt{2}).(\sqrt{2-\sqrt{3}})=(2+\sqrt{3}).(\sqrt{3}-1)\sqrt{2}.\sqrt{2-\sqrt{3}}\)

  \(=(2+\sqrt{3}).(\sqrt{3}-1).\sqrt{4-2\sqrt{3}}=(2+\sqrt{3}).(\sqrt{3}-1).\sqrt{(\sqrt{3}-1)^2}\)
  \(=(2+\sqrt{3}).(\sqrt{3}-1).(\sqrt{3}-1)=(2+\sqrt{3})(\sqrt{3}-1)^2=(2+\sqrt{3})(4-2\sqrt{3})\)
  \(=(2+\sqrt{3}).(2-\sqrt{3}).2=(2^2-\sqrt{3^2}).2=1.2=2\)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )