a,(x-2)(x-3) b,(x+4)(x-4)(x+1) c,(x-3)(x-7) d,(x+1)(x-7)(x-1)

Question

a,(x-2)(x-3)
b,(x+4)(x-4)(x+1)
c,(x-3)(x-7)
d,(x+1)(x-7)(x-1)

in progress 0
Quinn 1 tháng 2021-09-07T11:57:42+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T11:59:19+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `(x-2)(x-3)`

  `=x^2-2x-3x+6`

  `=x^2-5x+6`

  b,`(x+4)(x-4)(x+1)`

  `=(x^2-16)(x+1)`

  `=x^3+x^2-16x-16`

  c,`(x-3)(x-7)`

  `=x^2-3x-7x+21`

  `=x^2-10x+21`

  d,`(x+1)(x-7)(x-1)`

  `=(x^2-1)(x-7)`

  `=x^3-7x^2-x+7`

  0
  2021-09-07T11:59:29+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) ( x – 2)( x -3)

  = x² – 2x – 3x + 6

  = x² – 5x + 6 

  b) ( x – 4)( x +4)( x+1) 

  = [ ( x – 4)( x + 4)] ( x +1)

  = ( x² + 4x – 4x – 16)( x + 1) 

  = ( x² – 16)( x +1)

  =  x³ + x² – 16x – 16

  c) ( x -3)( x -7)

  = x² – 3x – 7x + 21

  = x² – 10x + 21

  d) ( x -1)(x – 7)( x +1)

  = [ ( x -1)( x +1)] ( x -7)

  = ( x² – x + x -1)( x -7)

  = ( x² -1)( x -7)

  = x³ – 7x² – x +7

  Chúc  bn hok tốt !

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )