a) 216: ( 2 – x ) mũ 3 = 2 mũ 3 b) ( 2x mũ 3 + 12 ) – ( x mũ 3 + 5 ) = 15 c) ( 4 + 3x mũ 2 ) – ( x mũ 2 – 1 ) = 7

Question

a) 216: ( 2 – x ) mũ 3 = 2 mũ 3 b) ( 2x mũ 3 + 12 ) – ( x mũ 3 + 5 ) = 15 c) ( 4 + 3x mũ 2 ) – ( x mũ 2 – 1 ) = 7

in progress 0
Elliana 6 tháng 2021-07-08T23:39:17+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T23:40:26+00:00

  `a)216:(2−x)^3=23`

  `⇒216:(2−x)^3=8`

  `⇒(2−x)^3=27`

  `⇒(2−x)^3=3^3`

  `⇒2−x=3`

  `⇒x=−1`

  `b) (2x^3+12)-(x^3+5)=15`

  `=> 2x^3+12-x^3-5=15`

  `=> x^3+7=15`

  `=> x^3=15-7=8`

  `=> x^3=2^3`

  `=> x=2`

  `c) (4+3x^2)-(x^2-1)=7`

  `=> 4+3x^2-x^2+1=7`

  `=> 5+2x^2=7`

  `=> 2x^2=7-5=2`

  `=> x^2=1`

  `=> x=±1`

   

  0
  2021-07-08T23:40:28+00:00

  Đáp án:

   b. x=3

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a.DK:x \ne 2\\
  216:{\left( {2 – x} \right)^3} = {2^3}\\
   \to 216:{\left( {2 – x} \right)^3} = 8\\
   \to {\left( {2 – x} \right)^3} = 27\\
   \to {\left( {2 – x} \right)^3} = {3^3}\\
   \to 2 – x = 3\\
   \to x =  – 1\\
  b.\left( {2{x^3} + 12} \right) – \left( {{x^3} + 5} \right) = 15\\
   \to {x^3} + 7 = 15\\
   \to {x^3} = 8\\
   \to {x^3} = {2^3}\\
   \to x = 3\\
  c.4 + 3{x^2} – {x^2} + 1 = 7\\
   \to 2{x^2} + 5 = 7\\
   \to 2{x^2} = 2\\
   \to {x^2} = 1\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  x = 1\\
  x =  – 1
  \end{array} \right.
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )