a. 28$\frac{2}{7}$ : $\frac{-3}{5}$ – 16$\frac{2}{7}$ : $\frac{-2{5}$ b. tìm x,y x:5=y:4 và 2x -y=28

Question

a. 28$\frac{2}{7}$ : $\frac{-3}{5}$ – 16$\frac{2}{7}$ : $\frac{-2{5}$
b. tìm x,y
x:5=y:4 và 2x -y=28

in progress 0
Rylee 4 tuần 2021-11-20T00:16:06+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-20T00:17:26+00:00

  Câu trả lời + Giải thích

  `a)` `28“2/7` `:` `{-3}/5` `-` `16“2/7` `:` `{-2}/5`

  `= (28“2/7 – 16“2/7“)` `:` `({-3}/5 : {-2}/5))`

  `= 12 – 3/2`

  `= 12/1 – 3/2`

  `= 24/2 = 3/2`

  `=21/2`

  `b)  : 5 = y : 4 ` và `2x – y = 28`

  `x/5` `=` `14/3` `=>` `x` `=` `14/3` x `5`

  `x` `=` `70/3`

  `y/4` `=` `14/3` `=>` `y` `=` `14/3` x `4`

  `y` `=` `56/3` 

  0
  2021-11-20T00:17:58+00:00

  Đáp án:

  `text{a)}` $ = \frac{21}{2} $

  `text{b)}` $ x = \frac{70}{3} $

    $ y = \frac{56}{3} $

  Giải thích các bước giải:

  `text{a)}`

  $ = 28\frac{2}{7} : \frac{-3}{5} –  16\frac{2}{7}  : \frac{-2}{5} $

  $ = (28\frac{2}{7} –  16\frac{2}{7} )  : (\frac{-3}{5} : \frac{-2}{5}) $

  $ = 12 – \frac{3}{2} $

  $ = \frac{21}{2} $

   `text{b)}`

  $ Ta có : 2x – y = 28 $

  $ Áp $ $ dụng $ $ tính $ $ chất $ $ của $ $ dãy $ $ tỉ $ $ số $ $ bằng $ $ nhau $

  $ \frac{x}{5} = \frac{y}{4} = \frac{2x – y}{10 -4} = \frac{28}{6} = \frac{14}{3} $

  $ Do đó : $

  $ \frac{x}{5} = \frac{14}{3} ⇒ x = \frac{14}{3} × 5  = \frac{70}{3} $

  $ \frac{y}{4} = \frac{14}{3} ⇒ y = \frac{14}{3} × 4 = \frac{56}{3} $

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )