A) 2a(×+2)+a^2(-×-2) B) ab(×-5)-a^2(5-×)

Question

A) 2a(×+2)+a^2(-×-2)
B) ab(×-5)-a^2(5-×)

in progress 0
Arya 2 tháng 2021-09-28T14:48:54+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T14:50:07+00:00

  Đáp án: A) 2a(×+2)+a^2(-×-2)

  B) ab(×-5)-a^2(5-×)

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-09-28T14:50:13+00:00

  Đáp án:

  A) (x+2)×(2a-a^2)

  B) (ab+a^2)(x-5)

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )