a, |x+3|-2x=2 b, x + |2x-6| = |x-2| +1 c, |x+1| + |x+2| = |x+5| -3

Question

a, |x+3|-2x=2
b, x + |2x-6| = |x-2| +1
c, |x+1| + |x+2| = |x+5| -3

in progress 0
Eliza 3 tháng 2021-09-09T18:09:51+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-09T18:11:28+00:00

    Đáp án:

    Hai câu còn lại lập bảng biến thiên hoặc xét 4 trường hợp nhé!

    Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )