a,3/4-|x+2|=0,75 b,Tìm giá trị nhỏ nhất của A=|3,7-x|+2,5 c,Tìm giá trị lớn nhất của B=3/2-|x+1|

Question

a,3/4-|x+2|=0,75
b,Tìm giá trị nhỏ nhất của A=|3,7-x|+2,5
c,Tìm giá trị lớn nhất của B=3/2-|x+1|

in progress 0
Maya 1 tháng 2021-07-27T02:36:00+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T02:37:34+00:00

  a) $\dfrac{3}{4}-|x+2|=0,75$

  $|x+2|=\dfrac{3}{4}-0,75=0$

  $↔x+2=0$

  $↔x=-2$

  b) $|3,7-x|≥0$

  $→$ Dấu “=” xảy ra khi $|3,7-x|=0$

  $→A$ đạt GTNN khi $3,7-x=0$

  $→x=3,7$

  $→A_{min}=2,5$

  c) $|x+1|≥0$

  $→$ Dấu “=” xảy ra khi $|x+1|=0$

  $→B$ đạt GTLN khi $x+1=0$

  $→x=-1$

  $→B_{max}=\dfrac{3}{2}$

  0
  2021-07-27T02:37:35+00:00

  a, `3/4-|x+2|=0,75`

  `=> |x+2|=0,75-0,75`

  `=> |x+2|=0`

  `=> x+2=0`

  `=> x=-2`

  Vậy`  x = -2`

  b, có ` |3,7-x| ≥ 0`

  `=> A = |3,7-x|+2,5 ≥2,5`

  Dấu “=” xảy ra `<=>  3,7-x=0`

  `<=> x=3,7`

  c, Ta có `|x+1|≥0`

  `=> -|x+1|≤0 `

  `=> B=3/2-|x+1|≤3/2`

  Dấu “=” xảy ra ` x = -1`

  Vậy….

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )