a.3/8+2^2-3/8=3/8+4-3/8 b 15/34+7/21+19/34+20/15+3/77 c.2/5.33.1/3-2/5.8.1/3-4/3 d.16.2/7:(-3/5)-28.2/7:(-3/5) Giúp na vứi nhee nhất là câu d và c

Question

a.3/8+2^2-3/8=3/8+4-3/8
b 15/34+7/21+19/34+20/15+3/77
c.2/5.33.1/3-2/5.8.1/3-4/3
d.16.2/7:(-3/5)-28.2/7:(-3/5)
Giúp na vứi nhee nhất là câu d và c
còn m.n làm đc câu nào làm nha
hứa vote ạ na xin cám ơn trước

in progress 0
Hadley 5 ngày 2021-12-05T07:37:16+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-05T07:38:54+00:00

  `c)2/5×33×1/3-2/5×8×1/3-4/3`

  `=22/5-16/15-4/3`

  `=10/3-4/3`

  `=2`

  `d)16×2/7:(-3/5)-28×2/7:(-3/5)`

  `=32/7×(-5/3)-8×(-5/3)`

  `=(32/7-8)×(-5/3)`

  `=(-24/7)×(-5/3)`

  `=40/7`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )