a,[x+3] bình phương b,[x-1/3] bình phương c, [2xy ngũ 2-1] [1+2xy ngũ 2]

Question

a,[x+3] bình phương
b,[x-1/3] bình phương
c, [2xy ngũ 2-1] [1+2xy ngũ 2]

in progress 0
Kennedy 2 tháng 2021-07-23T04:59:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T05:00:40+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

   a, `(x+3)^2=x^2+6x+ 9`

   b, `(x-1/3)^2= x^2-2/3x+1/9`

   c, `(2xy^2-1)(1+2xy^2)=(2xy^2)^2-1^2=4x^2y^4-1`

  0
  2021-07-23T05:01:34+00:00

  `a) (x+3)^2 = x^2 + 2 . x . 3 + 3^2 = x^2 + 6x + 9`

  `->` Áp dụng hằng đẳng thức `(a+b)^2 = a^2 + 2ab +b^2`

  `b) (x-1/3)^2 = x^2 – 2 . x . 1/3 + (1/3)^2 = x^2 – 2/3x + 1/9`

  `->` Áp dụng hằng đẳng thức `(a-b)^2 = a^2 – 2ab +b^2`

  `c) (2xy^2 – 1) . (1+ 2xy^2) = (2xy^2)^2 – 1^2 = 4x^2y^4-1 `

  `->` Áp dụng hằng đẳng thức `a^2 – b^2 = (a+b).(a-b)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )