a) 30-2x=x-2021 b) x(2x-1)-2(x+2)^2=2019 c) (x-3)^2-2021x+6063=0 d) 12/x^2-4 – x+1/x+2 + x+7/x+2=0 e) 7x/6 +2x < 16-x/5 -12

Question

a) 30-2x=x-2021
b) x(2x-1)-2(x+2)^2=2019
c) (x-3)^2-2021x+6063=0
d) 12/x^2-4 – x+1/x+2 + x+7/x+2=0
e) 7x/6 +2x < 16-x/5 -12

in progress 0
Adalyn 3 tháng 2021-09-17T02:34:22+00:00 1 Answers 23 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T02:35:38+00:00

  `a,\ 30-2x=x-2021`
  `<=>30-2x-x+2021=0`
  `<=>2025-3x=0`
  `<=>-3x=-2025`
  `<=>x=2025/3`
  Vậy…

  `b,\ x(2x-1)-2(x+2)^2=2019`
  `<=>2x^2-1-2(x^2+4x+4)=2019`
  `<=>2x^2-1-2x^2-8x-8=2019`
  `<=>-8x-9=2019`
  `<=>-8x=2028`
  `<=>x=(-507)/2`
  Vậy…

  `c, (x-3)^2-2021x+6063=0`
  `<=>x^2-6x+9-2021x+6063=0`
  `<=>x^2−2027x+6072=0`
  `<=>(x−2024)(x−3)=0`
  `<=>(x−2024)(x−3)=0`
  $⇔\begin{cases}x−2024=0 \\ x−3=0 \end{cases}$
  $⇔\begin{cases}x=2024\\ x=3 \end{cases}$
  Vậy…

  `d,\ 12/(x^2-4)-(x+1)/(x+2)+(x+7)/(x+2)=0`
  `<=>12/(x^2-4)-((x+1)(x-2))/(x^2-4)+((x+7)(x-2))/(x+2)=0`
  `<=>12-(x+1)(x-2)+(x+7)(x-2)=0`
  `<=>12-(x^2−x−2)+x^2+5x−14=0`
  `<=>12-x^2+x+2+x^2+5x−14=0`
  `<=>6x=0`
  `<=>x=0`
  Vậy…

  `e,` Mk ko rõ đề nên bỏ qua nha.

  $#Blink$ $\boxed{\text{@Rosé}}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )