a,x-38:9=19 }mỗi câu làm b,{x-38}:19=19}1 kiểu nha riêng câu ab làm khác nhau thôi nha còn cd làm vẫn như thế nha c,315+2x{146-x}=401 d,3x{2xX-1

Question

a,x-38:9=19 }mỗi câu làm
b,{x-38}:19=19}1 kiểu nha riêng câu ab làm khác nhau thôi nha còn cd làm vẫn như thế nha
c,315+2x{146-x}=401
d,3x{2xX-1}:6=9 }câu này là 2 nhân x nha

in progress 0
Iris 5 tháng 2021-07-13T02:58:34+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T02:59:44+00:00

  a)  

  X-38:9= 19

  X-38= 19×9 

  X= 171

  X= 171+ 38 

  X= 209

  b)

  {X-38}:19=19 

  {X- 38}= 19 ×19 

  {X-38 } = 361 

            X= 361 +38

            X= 399

  c) 

  315+2 ×  {146-X }=401

  146-X = 402 :2

  146 –   X= 201 – 146 

           X = 55 

  d) 

  3× { 2 × X -1 } : 6= 9 

  { 2× X -1 } = 9×6 

  {2× X -1 } = 54 

               X = 54 :3 

               X = 18 

  Cho mink 5 sao nhé bạn ^^ .

   

  0
  2021-07-13T03:00:21+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a,  X – 38 : 9 =  19

       X – 38 = 19 × 9 

       X = 171

       X = 171 + 38 

       X = 209

  b, ( X – 38 ) : 19 = 19 

  ( X- 38 ) = 19 × 19 

  ( X-38 ) = 361 

            X= 361 + 38

            X= 399

  c, 315 + 2 ×  ( 146 – X ) = 401

  146 – X = 402 : 2

  146 – X = 201 – 146 

           X = 55 

  d, 3× ( 2 × X -1 ) : 6= 9 

  3 × ( 2 × X – 1 ) = 9 × 6 

  3 × ( 2× X -1 ) = 54 

               X = 54 :3 

               X = 18 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )