a ) 4x – 1 = 3x – 2 b ) x + 1 = 2 ( x – 3 ) c ) 2 ( x + 1 ) + 3 = 2 – x

Question

a ) 4x – 1 = 3x – 2
b ) x + 1 = 2 ( x – 3 )
c ) 2 ( x + 1 ) + 3 = 2 – x

in progress 0
Isabelle 3 tuần 2021-11-19T10:25:50+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-19T10:27:24+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-11-19T10:27:24+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  $a)4x-1=3x-2$

  $⇔4x-3x=-2+1$

  $⇔x=-1$

  Vậy $x=-1$

  $b)x+1=2(x-3)$

  $⇔x+1=2x-6$

  $⇔2x-x=1+6$

  $⇔x=7$
  Vậy $x=7$

  $c)2(x+1)+3=2-x$

  $⇔2x+2+3=2-x$

  $⇔2x+x=2-3-2$

  $⇔3x=-3$

  $⇔x=-1$

  Vậy $x=-1$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )