a, 4,3-( 1,2) b, 0-(-0,4) lm hộ em với ạ

Question

a, 4,3-( 1,2)
b, 0-(-0,4)
lm hộ em với ạ

in progress 0
Bella 1 tháng 2021-08-05T16:13:53+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T16:15:02+00:00

  a/ 4,3 – 1,2 =  3,1

  b/ 0 – (- 0,4) = 0 + 0,4 = 0,4

  0
  2021-08-05T16:15:19+00:00

  a, 4,3- 1,2

  = 3,1

  b, 0-(-0,4)

  =0+0,4

  =0,4

   CHÚC BẠN HỌC TỐT! XIN HAY NHẤT Ạ!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )