a, 457+(217-x)=589 b,96-3(x+1)=42 c,5.(x+35)=515 d,70-5(x-3)=45 e,10+2.x=4 mũ 5: 4 mũ 3

Question

a, 457+(217-x)=589
b,96-3(x+1)=42
c,5.(x+35)=515
d,70-5(x-3)=45
e,10+2.x=4 mũ 5: 4 mũ 3

in progress 0
Abigail 2 tuần 2021-07-07T15:04:00+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-07T15:05:05+00:00

  Đáp án:

  bn tham khảo ko hiểu cứ nói nhé 

  Giải thích các bước giải:

  a) `457 + (217 – x) = 589`

  `=> 217 – x = 589 – 457`

  `=> 217 – x = 132`

  `=> x = 217 – 132`

  `=> x = 85`

  b) `96 – 3(x + 1) = 42`

  `=> 3(x + 1) = 96 – 42`

  `=> 3(x + 1) = 54`

  `=> x + 1 = 18`

  `=> x = 18 – 1 = 17`

  c) `5(x + 35) = 515`

  `=> x + 35 = 515 : 5`

  `=> x + 35 = 103`

  `=> x = 103 – 35 = 68`

  d) `70 – 5(x – 3) = 45`

  `=> 5(x – 3) = 70 – 45`

  `=> 5(x – 3) = 25`

  `=> x – 3 = 5`

  `=> x = 5 + 3 = 8`

  e) `10 + 2 . x = 4^5 : 4^3`

  `=> 10 + 2 . x = 4^2`

  `=> 2 . x = 4^2 – 10`

  `=> 2 . x = 6`

  `=> x = 3`

  `\text{HỌC TỐT. NOCOPY}`

  0
  2021-07-07T15:05:58+00:00

  `a, 457 + ( 217 – x ) = 589`

  `217 – x = 589 – 457`

  `217 – x = 132`

  `x = 217 – 132`

  `x = 85`

  `b, 96 – 3( x + 1 ) = 42`

  `3( x + 1 ) = 96 – 42`

  `3( x + 1 ) = 54`

  `x + 1 = 54 : 3`

  `x + 1 = 18`

  `x = 18 – 1`

  `x = 17`

  `c, 5 . ( x + 35 ) = 515`

  `x + 35 = 515 : 5`

  `x + 35 = 103`

  `x = 103 – 35`

  `x = 68`

  `d, 70 – 5(x-3) = 45`

  `5(x-3) = 70 – 45`

  `5(x-3) = 25`

  `x – 3 = 25 : 5`

  `x – 3 = 5`

  `x = 5 + 3`

  `x = 8`

  `e, 10 + 2x = 4^5 : 4^3`

  `10 + 2x = 16`

  `2x = 16 – 10`

  `2x = 6`

  `x = 3`.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )