a) |x-5|=13-2x b)|5x-1|=x-12 c)|-2x|=3x+4 d)|2x-1|=6-x

Question

a) |x-5|=13-2x
b)|5x-1|=x-12
c)|-2x|=3x+4
d)|2x-1|=6-x

in progress 0
Rylee 7 phút 2021-10-09T23:54:22+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T23:55:23+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-09T23:55:33+00:00

  Đáp án:

   d. \(\left[ \begin{array}{l}
  x = \dfrac{7}{3}\\
  x =  – 5
  \end{array} \right.\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a.\left| {x – 5} \right| = 13 – 2x\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  x – 5 = 13 – 2x\left( {x \ge 5} \right)\\
  x – 5 =  – 13 + 2x\left( {x < 5} \right)
  \end{array} \right.\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  3x = 18\\
  x = 8\left( l \right)
  \end{array} \right.\\
   \to x = 6\left( {TM} \right)\\
  b.\left| {5x – 1} \right| = x – 12\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  5x – 1 = x – 12\left( {x \ge \dfrac{1}{5}} \right)\\
  5x – 1 =  – x + 12\left( {x < \dfrac{1}{5}} \right)
  \end{array} \right.\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  4x =  – 11\\
  6x = 13
  \end{array} \right.\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  x =  – \dfrac{{11}}{4}\left( l \right)\\
  x = \dfrac{{13}}{6}\left( l \right)
  \end{array} \right.
  \end{array}\)

  ⇒ Phương trình vô nghiệm

  \(\begin{array}{l}
  c.\left| { – 2x} \right| = 3x + 4\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
   – 2x = 3x + 4\left( {x \ge 0} \right)\\
  2x = 3x + 4\left( {x < 0} \right)
  \end{array} \right.\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  5x =  – 4\\
  x =  – 4
  \end{array} \right.\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  x =  – \dfrac{4}{5}\left( l \right)\\
  x =  – 4\left( {TM} \right)
  \end{array} \right.\\
  d.\left| {2x – 1} \right| = 6 – x\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  2x – 1 = 6 – x\left( {x \ge \dfrac{1}{2}} \right)\\
  2x – 1 =  – 6 + x\left( {x < \dfrac{1}{2}} \right)
  \end{array} \right.\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  3x = 7\\
  x =  – 5
  \end{array} \right.\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  x = \dfrac{7}{3}\\
  x =  – 5
  \end{array} \right.
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )