a,5.(2x-3)-4(5x-7)=19-2(x+11) b,5x+3,5+(3x-4)=7x-3(x-0,5) c,7.(4x+3)-4(x-1)=15(x+0,75)+7 d,3x-2,42+0,8x=3,38-0,2x

Question

a,5.(2x-3)-4(5x-7)=19-2(x+11)
b,5x+3,5+(3x-4)=7x-3(x-0,5)
c,7.(4x+3)-4(x-1)=15(x+0,75)+7
d,3x-2,42+0,8x=3,38-0,2x

in progress 0
Camila 7 ngày 2021-12-07T22:59:41+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T23:00:54+00:00

  Đáp án:

  a) 5( 2x-3) – 4( 5x-7) = 19 – 2(x+11)

  ⇔    10x -15 -20x+28= 19 -2x-22

  ⇔    -10x +13 = -2x-3

  ⇒     -10x +13 + 2x+3=0

  ⇔    -8x +16=0

        ⇒x=2

  b) 5x + 3,5 +(3x-4)= 7x-3(x-0,5)

  ⇔    5x + 3,5 +3x-4 = 7x-3x+ 1,5

  ⇔    8x -0,5= 4x+ 1,5

  ⇒    8x -0,5- 4x- 1,5=0

  ⇔    4x- 2=0

      ⇒ x= 1/2

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )