a, |5x-3|< 2 b, |3x+1| > 4 c, |4-x|+2x = 3

Question

a, |5x-3|< 2 b, |3x+1| > 4
c, |4-x|+2x = 3

in progress 0
Adalyn 56 phút 2021-10-08T07:34:42+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T07:35:47+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $a.TH1:|5x – 3|< 2$ 

  ⇒$5x – 3<2$

  ⇒$5x<5$

  ⇒$x<\frac{1}{5}$

  TH2:$|5x-3|<-2$

  ⇒$5x-3<-2$

  ⇒$5x<-1$

  $⇒x<\frac{-1}{5}$

  $b,

  Th1:|3x +1| >4$

  ⇒$3x+1>4$

  ⇒$3x>3$

  ⇒$x>1$

  Th2:

  $|3x+1|>4$

  ⇒$3x+1>-4$

  ⇒$3x>-5$
  c,

  TH1:$|4- x| + 2x = 3$
  ⇔$4-x +2x =3$

  ⇔$4-x=3$

  ⇒$x=1$
  TH2:$|4-x|+2x=3$

  ⇔$4-x+2x=-3$ 

  ⇔$4-x=-3$

  ⇔$x=-7$

  Vậy $x=1$ hoặc $x=-1$

  @hoangminh

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )