a) a^2-7a^2-(-3a^2) b)tim bac va he so cua don thuc:-xy^2/3*(-6x^3y z thuoc)

Question

a) a^2-7a^2-(-3a^2)
b)tim bac va he so cua don thuc:-xy^2/3*(-6x^3y z thuoc)

in progress 0
Katherine 2 tháng 2021-10-03T09:20:54+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-03T09:22:31+00:00

  a) a²-7a²-(-3a²)

  =( 1-7+3 )a²

  =-3a²

  b) Mik ko hiểu đề bạn viết, bạn gửi ảnh cho mik đi…@@

  0
  2021-10-03T09:22:41+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  #Dark

   a) a^2-7a^2-(-3a^2)

  =a^2-7a^2+3a^2

  =(1-7+3)a^2 

  =-3a^2 

  b) -xy^2.(-6x^3yz)

  =[-1.(-6)] .(xx^3)(y^2y)z 

  = 6x^4y^3z 

  Nocopy 

  @gladbach

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )