a, a, 44 + 7.x = 10^ 3 :10 b, 131 . x – 911 = 2 ^ 7 . 2 ^ 3

Question

a, a, 44 + 7.x = 10^ 3 :10
b, 131 . x – 911 = 2 ^ 7 . 2 ^ 3

in progress 0
Melody 4 tháng 2021-08-17T12:53:17+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T12:54:47+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a, `44 + 7 .` x = `10 ³ : 10`

      ` 44 + 7 .` x = `1000 : 10` 

       `44 + 7 .` x = `100` 

                `7 . `x = `100 – 44` 

                `7 .` x = `56` 

  ⇒           x      = `56 : 7` 

  ⇒          x       = `8` 

  Vậy       x        = `8`

   b,   `131 .` x `- 911 = 2 ^ 7 . 2 ^ 3` 

           `131 .` x `- 911 = 128 . 8` 

           `131 .` x `- 911 = 1024` 

           `131 .` x           = `1024 + 911`

           `131 .` x            = `1935` 

                   x            = `1935 : 131`  

  ⇒             x             = `1935/131` 

  Vậy           x             = `1935 / 131` 

  0
  2021-08-17T12:54:55+00:00

  a) 44 + 7x = 10^3 : 10

  ⇒ 44 + 7x = 1000 : 10

  ⇒ 44 + 7x = 100

  ⇒ 7x = 100 – 44

  ⇒ 7x = 56

  ⇒ x = 56 : 7

  ⇒ x = 8

  b) 131x – 911 = 2^7 . 2^3

  ⇒ 131x – 911 = 2^10

  ⇒ 131x – 911 = 1024

  ⇒ 131x = 1024 + 911

  ⇒ 131x = 1935

  ⇒ x = 1935 : 131

  ⇒ x = $\frac{1935}{131}$ 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )