`a;b;c`ko âm `a+b+c=4` `CM:ab^3+bc^3+ca^3 ≤27`

Question

`a;b;c`ko âm
`a+b+c=4`
`CM:ab^3+bc^3+ca^3 ≤27`

in progress 0
Iris 2 tuần 2021-07-11T01:10:39+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T01:12:31+00:00

  vì k mất tính tổng quát ta coi :

  `a≥b≥c`

  `⇒a^2≥b^2≥c^2`

  và `ab≥ac≥bc`

  ta có :

  `ab^3+bc^3+ca^3≤b(a^3+c^3+abc)`

  `⇔ab^3+bc^3+ca^3≤b((a+c)^3-3ac(a+c)+abc)`

  `⇔ab^3+bc^3+ca^3≤b((4-b)^3-4ac(3-b))`

  `⇔ab^3+bc^3+ca^3≤b(4-b)^3`

  ta có `b≤2`

  `⇒b={1;2}`(cách đặt )

  xét `b=2`

  `⇔ab^3+bc^3+ca^3≤2^4=16`

  thõa mãn :

  xét `b=1`

  `⇔ab^3+bc^3+ca^3≤27`

  thõa mãn :

  `”=”`xẩy ra khi :

  `(a;b;c)=(0;1;3);(1;3;0);(3;0;1)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )