A, B là 2 nguyên tố thuộc cùng 1 nhóm A và thuộc 2 chu kì liên tiếp nhau trong BTH. Biết ZA+ZB=32. Số proton trong nguyên tử của A,B lần lượt là?

Question

A, B là 2 nguyên tố thuộc cùng 1 nhóm A và thuộc 2 chu kì liên tiếp nhau trong BTH. Biết ZA+ZB=32. Số proton trong nguyên tử của A,B lần lượt là?

in progress 0
Clara 4 tuần 2021-09-07T00:21:52+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T00:23:21+00:00

  -Gọi $A:Z_A;p_A;e_A;n_A$

          $B:Z_B;p_B;e_B;n_B$

  -Vì tổng số p trong hạt nhân 2 nguyên tử là 32:

  $⇒p_A+p_B=32$

  Mà $Z_A=p_A;Z_B=p_B$

  $⇒Z_A+Z_B=32(1)$

  -Vì $A, B$ là 2 nguyên tố thuộc cùng 1 nhóm $A$ và thuộc 2 chu kì liên tiếp nhau trong BTH:

  $⇒-p_A+p_B=8$

  Mà $Z_A=p_A;Z_B=p_B$

  $⇒-Z_A+Z_B=8(2)$

  -Từ (1) và (2),ta có hệ pt:

  $\left \{ {{Z_A+Z_B=32} \atop {-Z_A+Z_B=8}} \right.$ $\left \{ {{Z_A=12} \atop {Z_B=20}} \right.$

  $-Z_A=12$ ⇒ $A$ là nguyên tố Magiê($Mg$)

  $-Z_A=20$ ⇒ $A$ là nguyên tố Canxi ($Ca$)

  0
  2021-09-07T00:23:32+00:00

  ZA+ZB=18ZA+ZB=18

  2 chu kì liên tiếp nhau thì sẽ hơn kém nhau 2 hoặc 8 nguyên tố

  ZBZA=2⇒ZB−ZA=2

  hay ZBZA=8ZB−ZA=8

  Thử từ trường hợp được ZA=5;ZB=13ZA=5;ZB=13.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )