A, B là 2 nguyên tố thuộc cùng 1 nhóm A và thuộc 2 chu kì liên tiếp nhau trong BTH. Tổng số p trong hạt nhân 2 nguyên tử là 30.A,B là nguyên tố nào

Question

A, B là 2 nguyên tố thuộc cùng 1 nhóm A và thuộc 2 chu kì liên tiếp nhau trong BTH. Tổng số p trong hạt nhân 2 nguyên tử là 30.A,B là nguyên tố nào

in progress 0
Allison 1 tháng 2021-09-07T00:12:25+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T00:13:40+00:00

  -Gọi $A:Z_A;p_A;e_A;n_A$

          $B:Z_B;p_B;e_B;n_B$

  -Vì tổng số p trong hạt nhân 2 nguyên tử là 30:

  $⇒p_A+p_B=30$

  Mà $Z_A=p_A;Z_B=p_B$

  $⇒Z_A+Z_B=30(1)$

  -Vì $A, B$ là 2 nguyên tố thuộc cùng 1 nhóm $A$ và thuộc 2 chu kì liên tiếp nhau trong BTH:

  $⇒-p_A+p_B=8$

  Mà $Z_A=p_A;Z_B=p_B$

  $⇒-Z_A+Z_B=8(2)$

  -Từ (1) và (2),ta có hệ pt:

  $\left \{ {{Z_A+Z_B=30} \atop {-Z_A+Z_B=8}} \right.$ $\left \{ {{Z_A=11} \atop {Z_B=19}} \right.$

  $-Z_A=11$ ⇒ $A$ là nguyên tố Natri ($Na$)

  $-Z_A=19$ ⇒ $A$ là nguyên tố Kali ($K$)

  0
  2021-09-07T00:13:51+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  A:Natri(Na)\\
  B:Kali(K)
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  \text{Tổng số proton trong hạt nhân 2 nguyên tử là 30}\\
  {p_A} + {p_B} = 30(1)\\
   \Rightarrow\text{ A và B thuộc 2 chu kì nhỏ liên tiếp và thuộc cùng 1 nhóm nên :} \\
  {p_B} – {p_A} = 8(2)\\
   \text{Từ (1) và (2)}\Rightarrow {p_A} = 11,{p_B} = 19\\
   \Rightarrow A:Natri(Na)\\
  B:Kali(K)
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )