a..Cho bí quả đỏ thuần chủng lai với bí quả vàng thuần chủng thu được F1 100% bí quả đỏ. Cho F1 tự thu phấn được F2 thu được tỉ lệ như thế nào? b..Cho

Question

a..Cho bí quả đỏ thuần chủng lai với bí quả vàng thuần chủng thu được F1 100% bí quả đỏ. Cho F1 tự thu phấn được F2 thu được tỉ lệ như thế nào?
b..Cho cây bí F1 lai với cây quả đỏ. Xác định kiểu gen và kiểu hình ở thế hệ con

in progress 0
Sarah 11 phút 2021-09-12T22:44:17+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T22:45:23+00:00

  Đáp án:

   Ở $F1$ thu được 100% bí quả đỏ

  => bí quả đỏ trội hoàn toàn so với bí quả vàng.

  Quy ước:

  $A $ là gen quy định bí đỏ

  $a$ là gen quy định bí vàng

  a, Cho bí quả đỏ thuần chủng lai với bí quả vàng thuần chủng

  Ta có SĐL:

  $P$:    $A A $         ×         $aa$

  $GP$:     $A$                        $a$

  $F1$:                 $Aa$( 100% bí đỏ)

  b, Cho cây bí F1 lai với cây quả đỏ

  TH1:      

  $P: $$Aa $        $  ×  $          $AA( $ĐỎ)

  $GP:$$ A;a$                       $A$

  $F2:$     $AA $: $  Aa$

  Kgen: $1 AA$ : $1 Aa$

  K. Hình:  100% bí đỏ.

  TH2: 

  $P:$       $Aa$           $×$         $Aa($Đỏ)

  $GP: $    $A;a  $                   $A;a$

  $F2:$     $AA $  :   $Aa$   : $aA$   : $aa$

  Kgen:  $1 AA$$: 2 Aa:$   $1aa$

  K. Hình: 3 đỏ: 1 vàng

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-12T22:45:31+00:00

  Đáp án:

  a.

  Cho bí quả đỏ thuần chủng lai với bí quả vàng thuần chủng thu được F1 100% bí quả đỏ

  → Tính trạng quả đỏ là tính trạng trội

  * Quy ước:

  A – Qủa đỏ

  a – Qủa vàng

  – Bí quả đỏ thuần chủng có kiểu gen AA

  – Bí quả vàng thuần chủng có kiểu gen aa

  * Sơ đồ lai:

  P:                               AA                                  ×                                aa

  $G_{P}$:                         A                                                                     a

  F1:                                                          Aa (100% Bí quả đỏ)

  F1 × F1:                       Aa                                      ×                                Aa

  $G_{F1}$:                         A, a                                                                      A, a

  F2:                                                                   AA; Aa; Aa; aa

  + Tỉ lệ kiểu gen: 1AA : 2Aa : 1aa

  + Tỉ lệ kiểu hình: 75% Bí quả đỏ : 25% Bí quả vàng

  b. 

  – Cây bí quả đỏ có kiểu gen AA; Aa

  * Sơ đồ lai 1:

  P:                               AA                                  ×                                Aa

  $G_{P}$:                         A                                                                     A, a

  F1:                                                                  AA; Aa  

  + Tỉ lệ kiểu gen: 1AA : 1Aa

  + Tỉ lệ kiểu hình: 100% Bí quả đỏ

  * Sơ đồ lai 2:

  P:                               Aa                                  ×                                Aa

  $G_{P}$:                         A, a                                                                 A, a

  F1:                                                          AA; Aa; Aa; aa  

  + Tỉ lệ kiểu gen: 1AA : 2Aa : 1aa

  + Tỉ lệ kiểu hình: 75% Bí quả đỏ : 25% Bí quả vàng

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )