a)Cho H2 pư với lần lượt với : CuO,FeO,Fe2O3,Fe3O4,ZnO,HgO,PbO,O2 b)cho HCL, H2SO4 pư lần lượt với Mg,Al,Zn,Fe,Ca,Na

Question

a)Cho H2 pư với lần lượt với : CuO,FeO,Fe2O3,Fe3O4,ZnO,HgO,PbO,O2
b)cho HCL, H2SO4 pư lần lượt với Mg,Al,Zn,Fe,Ca,Na

in progress 0
Adeline 1 năm 2021-11-13T04:37:05+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-13T04:38:41+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   chon cau tra loi hay nhat nha

  0
  2021-11-13T04:38:41+00:00

  a) CuO + H2 =nhiệt độ=> Cu + H2O

  FeO + H2 =nhiệt độ=> Fe + H2O

  Fe2O3 + 3H2 =nhiệt độ=> 2Fe + 3H2O

  Fe3O4 + 4H2 =nhiệt độ=> 3Fe + 4H2O

  PbO + H2 =nhiệt độ=> Pb + H2O

  2H2 + O2 =nhiệt độ=> 2H2O

  P/s: H2 không phản ứng với ZnO và HgO.

  b) 

  Mg + 2HCl => MgCl2 + H2

  Mg+ H2SO4 => MgSO4 + H2

  2Al + 6HCl ==> 2AlCl3 + 3H2

  2Al + 3H2SO4 => Al2(SO4)3 + 3H2

  Zn + 2HCl => ZnCl2 + H2

  Zn + H2SO4 => ZnSO4 + H2

  Fe + 2HCl => FeCl2 + H2

  Fe + H2SO4 => FeSO4 + H2

  Ca + 2HCl => CaCl2 + H2

  Ca + H2SO4 => CaSO4 + H2

  2Na + 2HCl => 2NaCl + H2

  2Na + H2SO4 => Na2SO4 + H2

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )