a. Cho hàm số y=f(x)=2x. Tìm a biết rằng f(a)=4f(1) b. Tìm 3 số a,b,c biết chúng tỉ lệ thuận với ba số 3,4,5 và tổng của 2a với 3c thì lớn hơn 5b là 2

Question

a. Cho hàm số y=f(x)=2x. Tìm a biết rằng f(a)=4f(1)
b. Tìm 3 số a,b,c biết chúng tỉ lệ thuận với ba số 3,4,5 và tổng của 2a với 3c thì lớn hơn 5b là 21

in progress 0
Parker 1 năm 2021-12-02T07:49:08+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T07:50:23+00:00

  a) $y = f(x) = 2x$

  Ta có: $f(a) = 4f(1)$

  $\Leftrightarrow 2a =4.2.1$

  $\Leftrightarrow 2a = 8$

  $\Leftrightarrow a = 4$

  b) Ta có:

  $\quad \begin{cases}\dfrac a3 = \dfrac b4 = \dfrac c5\\2a + 3c – 5b = 21\end{cases}$

  $\to \dfrac{2a}{6} = \dfrac{5b}{20} = \dfrac{3c}{15}$

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta được:

  $\dfrac{2a}{6} = \dfrac{5b}{20} = \dfrac{3c}{15} =\dfrac{2a – 5b + 3c}{6 – 20 +15} = \dfrac{21}{1} = 21$

  $\to \begin{cases}\dfrac a3 = 21 \to a = 3.21 = 63\\\dfrac b4 = 21 \longrightarrow b = 4.21 = 84\\\dfrac c5 = 21 \longrightarrow c = 5.21 = 105\end{cases}$

  Vậy $(a;b;c) = (63;84;105)$

   

  0
  2021-12-02T07:50:50+00:00

  a/ `y=f(x)=2x`

  Thay `x=1` vào hs `y=f(x)=2x` có

  `f(1)=2`

  `=>4f(1)=8`

  `=>f(a)=4`

  Thay `x=a` vào hs `y=f(x)=2x` có

  `f(a)=2a`

  `=>2a=4`

  `=>a=2`

  b/ Có tổng của 2a với 3c thì lớn hơn 5b là 21

  `=>2a+3c-5b=21`

  Có a,b,c biết chúng tỉ lệ thuận với ba số 3,4,5

  `=>a/3=b/4=c/5`

  Áp dụng t/c dãy tỉ số bằng nhau ta có

  `a/3=b/4=c/5=(2a)/6=(3c)/15=(5b)/20=(2a+3c-5b)/(6+15-20)=21/1=21`

  `=>a=3.21=63;b=4.21=84;c=21.5=105`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )