Xã điểm: Câu 1: Bộ ba số nào sau đây không thể là độ dài ba cạnh của một tam giác? A. 1cm, 2cm, 2cm B. 6cm, 7cm, 13cm C. 3cm, 4cm, 6cm D. 6c

Question

Xã điểm:
Câu 1: Bộ ba số nào sau đây không thể là độ dài ba cạnh của một tam giác?
A. 1cm, 2cm, 2cm B. 6cm, 7cm, 13cm
C. 3cm, 4cm, 6cm D. 6cm, 7cm, 12cm
Câu 2: Tam giác ABC có độ dài hai cạnh là BC = 1cm, AC = 8cm. Tìm AB biết độ dài cạnh AB là một số nguyên.
A. 6cm B. 7cm C. 8cm D. 9cm
Câu 3: Cho hình 1, quan hệ nào sau đây là đúng,
A. AC > AB > BC B. AB > AC > BC
C. AC < BC < AB D. AC > BC > AB
Câu 4: Giao điểm của ba đường cao trong tam giác được gọi là:
A. Trọng tâm của tam giác
B. Trực tâm của tam giác
C. Tâm đường tròn ngoại tiếp
D. Tâm đường tròn nội tiếp
Câu 5: Nếu AM là đường trung tuyến và G là trọng tâm tam giác ABC thì:
A. AM = AB B. AG = 2/3 AM
C. AG = 3/4 AB D. AM = AG
Câu 6: Cho tam giác ABC có ∠B = 45o, ∠C = 75o. Tía AD là tia phân giác của góc (BAC) (D ∈ BC). Khi đó số đo của góc (ADB) là:

A. 105o B. 100o C. 115o D. 120o
B. Phần tự luận (7 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm, AC = 8cm.
a. Tính độ dài cạnh BC
b. So sánh các góc của tam giác ABC
Câu 7: (5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, tia phân giác của (ABC) cắt AC tại D. Kẻ DE ⊥ BC (E ∈ BC). Gọi F là giao điểm của BA và ED. Chứng minh:
a. ∆ABD = ∆EBD
b. BD là đường trung trực của AE
c. DF = DC
b. AD < DC

in progress 0
Eden 42 phút 2021-09-10T00:58:23+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T00:59:53+00:00

  1. B
  2. C
  3. D
  4. B
  5. B
  6. A

  0
  2021-09-10T01:00:15+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1.B

  2. C

  3. Hình đâu ?

  4. B

  5. B

  6. A

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )