² a)$\frac{5-2x}{3}$+$\frac{x}{2}$=$\frac{x-5}{4}$-2 b)$\frac{3}{x-1}$=$\frac{3x+2}{1-x²}$-$\frac{4}{x+1}$ c)$x^{2}$-25=(x+5)(3-2x) d)$\frac{6}{x²-1}

Question

² a)$\frac{5-2x}{3}$+$\frac{x}{2}$=$\frac{x-5}{4}$-2
b)$\frac{3}{x-1}$=$\frac{3x+2}{1-x²}$-$\frac{4}{x+1}$
c)$x^{2}$-25=(x+5)(3-2x)
d)$\frac{6}{x²-1}$+5=$\frac{8x-1}{4x+4}$-$\frac{12x-4}{4-4x}$

in progress 0
Genesis 2 tuần 2021-10-10T10:59:33+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T11:01:03+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-10T11:01:16+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  `a)` `(5-2x)/3+x/2=(x-5)/4-2`

  `↔(4(5-2x)+6x)/12=(3(x-5)-2.12)/12`

  `→20-8x+6x=3x-15-24`

  `↔20-2x=3x-39`

  `↔-2x-3x=-39-20`

  `↔-5x=-59`

  `↔x=59/5`

  Vậy `S={59/5}`

  `b)` `3/(x-1)=(3x+2)/(1-x^2)-4/(x+1)`

  `↔(-3x-2-4(x-1))/((x-1)(x+1))=(3(x+1))/((x-1)(x+1))`

  `→-3x-2-4x+4=3x+3`

  `↔-7x+2=3x+3`

  `↔-7x-3x=3-2`

  `↔-10x=1`

  `↔x=-1/10`

  Vậy `S={-1/10}`

  `c)x^2-25=(x+5)(3-2x)`

  `↔(x-5)(x+5)=(x+5)(3-2x)`

  `↔(x-5)(x+5)-(x+5)(3-2x)=0`

  `↔(x+5)(x-5-3+2x)=0`

  `↔(x+5)(3x-8)=0`

  `↔` \(\left[ \begin{array}{l}x+5=0\\3x-8=0\end{array} \right.\) 

  `↔` \(\left[ \begin{array}{l}x=-5\\x=\dfrac{8}{3}\end{array} \right.\) 

  Vậy `S={-5;8/3}`

  `d)` `6/(x^2-1)+5=(8x-1)/(4x+4)-(12x-4)/(4-4x)(ĐK:x\ne±1)`

  `↔6/((x-1)(x+1))+5=(8x-1)/(4(x+1))+(12x-4)/(4(x-1))`

  `↔(6.4+5.4(x^2-1))/(4(x-1)(x+1))=((8x-1)(x-1)+(12x-4)(x+1))/(4(x-1)(x+1))`

  `→24+20x^2-20=20x^2-x-3`

  `↔20x^2+4=20x^2-x-3`

  `↔20x^2-20x^2+x+4+3=0`

  `↔x+7=0`

  `↔x=-7`

  Vậy `S={-7}`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )