a) ………. + HCl →MgCl2 + H2 b) ……… + AgNO3 →Cu(NO3)2 + Ag c) ……… + ………… →ZnO d) …….. + Cl2 →CuCl2 e) ……. + S —> K2

Question

a) ………. + HCl →MgCl2 + H2
b) ……… + AgNO3 →Cu(NO3)2 + Ag
c) ……… + ………… →ZnO
d) …….. + Cl2 →CuCl2
e) ……. + S —> K2S.

in progress 0
Mackenzie 2 năm 2021-08-28T19:29:59+00:00 2 Answers 73 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T19:31:32+00:00

  `a,Mg+2HCl->MgCl_2+H_2`

  `b,Cu+2AgNO_3->2Ag+Cu(NO_3)_2`

  $c,2Zn+O_2\xrightarrow{t^o}2ZnO$

  $d,Cu+Cl_2\xrightarrow{t^o}CuCl_2$

  $e,2K+S\xrightarrow{t^o}K_2S$

  0
  2021-08-28T19:31:33+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) `Mg + 2HCl →MgCl_2 + H_2\uparrow`

  b) `Cu + 2AgNO_3 →Cu(NO_3)_2 + Ag`

  c) `2Zn + O_2 →2ZnO`

  d) `Cu + Cl2 →CuCl_2`

  e) `2K + S→ K_2S.`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )