a) MgCl, KO, CaCl2, NaCO3 b) AlCl4, Al2O3, Al(OH)2, AL(SO4)2 c) ZnOH, Ag2O, NH4, N2O5,MgO d) CaNO3, CuCl, AL2(CO3)3, BaO công thức nào viết sai viết l

Question

a) MgCl, KO, CaCl2, NaCO3
b) AlCl4, Al2O3, Al(OH)2, AL(SO4)2
c) ZnOH, Ag2O, NH4, N2O5,MgO
d) CaNO3, CuCl, AL2(CO3)3, BaO
công thức nào viết sai viết lại cho đúng

in progress 0
Alaia 4 tuần 2021-09-06T19:00:57+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T19:02:10+00:00

  a.

  -$MgCl$:Sai ⇒ Sửa:$MgCl_2$

  -$KO$:Sai ⇒ Sửa:$K_2O$

  -$CaCl_2$:Đúng

  -$NaCO_3$:Sai ⇒ Sửa:$K_2O$

  b.

  -$AlCl_4$:Sai ⇒ Sửa:$AlCl_3$

  -$Al_2O_3$:Đúng

  -$Al(OH)_2$:Sai ⇒ Sửa:$Al(OH)_3$

  -$Al(SO_4)_2$:Sai ⇒ Sửa:$Al_2(SO_4)_3$

  c.

  -$ZnOH$:Sai ⇒ Sửa:$Zn(OH)_2$

  -$Ag_2O$:Đúng

  -$NH_4$:Sai ⇒ Sửa:$NH_3$

  -$N_2O_5$:Đúng

  -$MgO$:Đúng

  d.

  -$CaNO_3$:Sai ⇒Sửa:$Ca(NO_3)_2$

  -$CuCl$:Sai ⇒ Sửa:$CuCl_2$

  -$Al_2(CO_3)_3$:Đúng

  -$BaO$:Đúng

  0
  2021-09-06T19:02:39+00:00

  Đáp án:

   a) MgCl2 , K2O , CaCl2, Na2CO3

  b) AlCl3 , Al2O3 , Al(OH)3 , Al2(SO4)3

  c) Zn(OH)2 , Ag2O ,NH4 , N2O5(NO , NO3…) , MgO

  d) Ca(NO3)2 , CuCl2 , Al2(CO3)3 , BaO

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )